Chương trình Phát triển Lãnh đạo

Chương trình Phát triển Lãnh đạo

Chương trình Phát triển khả năng lãnh đạo (2 tín chỉ) bao gồm học lý thuyết, sau đó là Chương trình đào tạo kỹ năng lãnh đạo chuyên sâu – một khóa học độc đáo giúp truyền các giá trị và kỹ năng lãnh đạo cơ bản cho các sinh viên mới, đồng thời gắn kết học viên và xây dựng tinh thần đồng đội. Sinh viên sẽ học và áp dụng các khái niệm và kỹ năng lãnh đạo cơ bản thông qua học tập thực hành và làm việc cá nhân cũng như làm việc nhóm để giải quyết các vấn đề một cách linh hoạt. Đơn cử như: phân tích các nghiên cứu điển hình về khả năng lãnh đạo, đàm phán xử lý các chướng ngại vật, thực hiện các kỹ năng sinh tồn cơ bản, tiến hành điều hướng trên mặt đất, v.v

Khóa học giới thiệu cho sinh viên về mặt lý thuyết và thực tiễn các khía cạnh chính của lãnh đạo trong các tổ chức. Khóa học đặt nền móng cho sự chuẩn bị của sinh viên để trở thành những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng, những người có thể làm việc hiệu quả trong các tổ chức địa phương và toàn cầu. Các nội dung học bao gồm khả năng lãnh đạo bản thân thông qua phát triển khả năng tự nhận thức, tư duy phản biện, khả năng phục hồi và tư duy toàn cầu. Từ đó xây dựng khả năng lãnh đạo liên cá nhân thông qua việc giải quyết vấn đề theo quan điểm, quản lý xung đột và phản hồi hiệu quả, đồng thời củng cố các kỹ năng lãnh đạo nhóm.

Mục tiêu học tập

Mục tiêu 1 Phát triển nhận thức về thế mạnh lãnh đạo hiện tại của sinh viên
Mục tiêu 2 Đặt nền móng phát triển kỹ năng lãnh đạo của sinh viên
Mục tiêu 3 Hiểu biết cơ bản về các yếu tố chính của lãnh đạo
Mục tiêu 4 Hiểu biết cơ bản về làm việc nhóm hiệu quả trong các tổ chức
Mục tiêu 5 Phát triển đánh giá ban đầu các quan điểm đa dạng
Mục tiêu 6 Thúc đẩy đánh giá ban đầu về tư duy toàn cầu

Các đợt học

Số đợt: 02

Đợt 1: 19-21/02/2024 (gồm 8-9 nhóm, 12-14 thành viên/nhóm, tổng 120 học sinh)

Đợt 2: 22-24/02/2024 (gồm 8-9 nhóm, 12-14 thành viên/nhóm, tổng 120 học sinh)