Chương trình OASIS

Chương trình OASIS

OASIS@VinUni được thiết kế nhằm hỗ trợ sinh viên thích nghi hiệu quả với môi trường học tập của trường đại học bằng cách hỗ trợ sinh viên phát triển học thuật với sự hướng dẫn hiệu quả và các nguồn tài liệu hữu ích. OASIS áp dụng cách tiếp cận tích hợp để trao quyền cho học sinh các kỹ năng và hiểu biết chung cần thiết để học tập thành công và tham gia các hoạt động phi học thuật, chẳng hạn như hình thành các mục tiêu cá nhân và lập kế hoạch nghề nghiệp.

OASIS bao gồm 5 khối giáo dục: