Đội ngũ Giảng viên

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

PGS.TS. Vũ Anh Dũng

PGS.TS. Vũ Anh Dũng

Viện trưởng

TS. Stephen J. Leisz

TS. Stephen J. Leisz

Giám đốc Sáng kiến Giáo dục
Quyền Phó Viện trưởng

TS. Billy Wheeler

TS. Billy Wheeler

Giám đốc Chương trình Nhân văn, Nghệ thuật và Khoa học Xã hội (HASS)

ThS. Daniel Ruelle

ThS. Daniel Ruelle

Giám đốc chương trình tiếng Anh

ThS. Đỗ Linh Anh

ThS. Đỗ Linh Anh

Giám đốc Chương trình Pre-College

LÃNH ĐẠO TRƯỜNG

PGS.TS. Vũ Anh Dũng

Viện trưởng

TS. Stephen J. Leisz

Giám đốc Sáng kiến Giáo dục
Quyền Phó Viện trưởng

ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY

TS. Stephen J. Leisz

Giám đốc Sáng kiến Giáo dục

Quyền Phó Viện trưởng

PGS.TS. Vũ Anh Dũng

Viện trưởng

TS. K. David Harrison

Phó Hiệu trưởng phụ trách Học thuật, Trường Đại học VinUni

Giáo sư

ThS. Nhữ Đình Ngọc Anh

Giảng viên cao cấp tiếng Anh

TS. Myles Lynch

Giảng viên

TS. Nguyễn Hồng Hải

Giảng viên cao cấp

TS. James Collin

Giảng viên cao cấp

TS. Lê Duy Anh

Giảng viên cao cấp

TS. Billy Wheeler

Giám đốc Chương trình Nhân văn, Nghệ thuật và Khoa học Xã hội (HASS)

ThS. Daniel Ruelle

Giám đốc chương trình tiếng Anh

TS. David Koh

Giảng viên

ThS. Đỗ Linh Anh

Giám đốc Chương trình Pre-College

ThS. Ngô Đăng Toàn

Giảng viên thỉnh giảng