Cử nhân Tâm lý học

Cử nhân Tâm lý học

Chương trình Cử nhân Tâm lý học tại Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng, Đại học VinUni mong muốn đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn có sự phát triển toàn diện, có kiến thức, kỹ năng và khả năng để theo đuổi sự nghiệp thành công trong ngành tâm lý học trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0. Cơ sở lý luận cho phát triển chương trình giảng dạy là đào tạo những gì xã hội cần và người học mong muốn. Chương trình trang bị cho sinh viên nền tảng lý thuyết và kiến thức ứng dụng về tâm lý học để phát triển sự hiểu biết sâu sắc về suy nghĩ, hành vi và cảm xúc của con người, khả năng đánh giá chuyên môn về trạng thái tinh thần và tiến hành các nghiên cứu liên quan trong các lĩnh vực tâm lý học xã hội, tâm lý học học đường và tâm lý học tổ chức và kinh doanh.

Sinh viên cũng có cơ hội phát triển kiến thức liên ngành cũng như kiến thức công nghệ số, tư duy phản biện và sáng tạo, kỹ năng học tập suốt đời, năng lực nghiên cứu, nền tảng đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm xã hội cũng như cam kết giải quyết các thách thức và vấn đề xã hội bằng khả năng lãnh đạo và tư duy khởi nghiệp.

Sinh viên sẽ thực hiện một chương trình thực tập hoặc dự án cuối khóa trong năm cuối nhằm tích lũy kinh nghiệm thực tiễn thông qua thực hành các kỹ năng và kiến thức thu được trong chương trình học, xây dựng mạng lưới và khả năng kết nối sâu sắc hơn với các doanh nghiệp và củng cố sự phát triển nghề nghiệp của mình.

Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Tâm lý học tại Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng VinUni sẽ có kiến thức chuyên môn sâu trong lĩnh vực tư vấn tâm lý trong Doanh nghiệp – Tổ chức cũng như Giáo dục.

Kỹ năng nghiên cứu và viết vượt trội, tư duy giải quyết vấn đề tốt và khả năng tư duy phân tích, phản biện, tổng hợp và đánh giá thông tin hiệu quả mà sinh viên tốt nghiệp ngành tâm lý học được trang bị trong chương trình sẽ mang đến cho họ nhiều lựa chọn khi tham gia thị trường lao động ở hầu hết các lĩnh vực yêu cầu hiểu biết về hành vi con người. Chương trình học cũng cung cấp cho sinh viên nền tảng tuyệt vời để theo đuổi đào sâu chuyên môn với các chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ trong cùng lĩnh vực hoặc các lĩnh vực liên quan khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chương trình tập trung vào nghiên cứu hay thực hành lâm sàng về tâm lý học, khoa học thần kinh hoặc đào tạo về chăm sóc sức khỏe, luật, và cả kinh doanh. Một số con đường phát triển sự nghiệp tiềm năng bao gồm:

Chuyên gia phân tích nghiên cứu thị trường Chuyên gia tư vấn
Chuyên gia phân tích hành vi người tiêu dùng Quản lý maketing
Nhà tư vấn tâm lý Chuyên gia quan hệ công chúng
Nhà tâm lí học pháp y Nhà nghiên cứu xã hội
Chuyên gia tư vấn sức khỏe tâm thần Nhà thần kinh học
Nhà tâm lý học thể thao Chuyên gia nhân sự
Nhà tâm lý học công nghiệp và tổ chức Giáo viên

Khóa học Đại cương (Năm 1)

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Khóa học Nền tảng (Năm 2)

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Khóa học Chuyên môn: Tâm lý học Tổ chức và Doanh nghiệp

(Các khóa học sẽ được phân chia trong Năm 3 và Năm 4)

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Khóa học Chuyên môn: Tâm lý học Học đường

(Các khóa học sẽ được phân chia trong Năm 3 và Năm 4)

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Course Credit: 3

Số tín chỉ3

Số tín chỉ: 3

Course Credit3