Khóa học Tư duy phản biện

Mô tả khóa học

Phát triển ý tưởng một cách phù hợp và có tư duy phản biện là một phần trong quá trình trở thành sinh viên thế hệ mới. Khóa học này sẽ giúp sinh viên tìm hiểu về bản chất của lập luận, cách đánh giá các lập luận, khám phá những tiền đề và mài dũa kỹ năng tư duy. Bắt đầu bằng cách xem xét sự khác biệt giữa lập luận và không tranh luận, sinh viên sẽ hiểu rằng tại sao khả năng trình bày quan điểm lại là một kỹ năng quan trọng. Sau đó, sinh viên sẽ xem xét các loại lập luận khác nhau, chẳng hạn như suy luận, quy nạp và lập luận từ suy luận để giải thích tốt nhất. Không phải tất cả các đối số được thực hiện như nhau.

Một số lập luận là không thể bác bỏ – một số khác hầu như không thuyết phục – và một số khác vẫn hoàn toàn gây hiểu nhầm. Sinh viên học cách đánh giá chất lượng của một lập luận và tránh những cạm bẫy logic phổ biến. Cuối cùng, sinh viên sẽ học về một số câu đố và nghịch lý triết học liên quan đến logic và lý luận, bao gồm cả bài toán quy nạp nổi tiếng của Hume và nghịch lý Sorites.

Mục tiêu học tập

– Mục tiêu chung:

+ Hiểu được tầm quan trọng của tư duy phản biện và tư duy logic

+ Hiểu biết về kỹ năng lập luận bao gồm đặt vấn đề và kết luận

+ Giải thích sự khác biệt giữa tính đúng đắn và tính hợp lệ của vấn đề

+ Xác định tiền đề và kết luận trong lập luận tự nhiên và có thể hình thức hóa vấn đề

+ Mô tả các loại lập luận khác nhau được tìm thấy trong khoa học và các ngành khác

+ Đánh giá một lập luận về tính đúng đắn và hợp lệ

+ Áp dụng các kỹ năng tư duy phản biện cho một lập luận cá nhân

– Mục tiêu cụ thể: (đi kèm với kết quả đánh giá)

Kết thúc khóa học, sinh viên sẽ có kỹ năng:

+ Định nghĩa các lập luận và phân biệt lập luận/ phi lập luân

+ Giải thích các loại lập luận khác nhau: suy luận, quy nạp và suy luận hồi tố

+ Hiểu các quan niệm khác nhau về lập luận khoa học: thuyết quy nạp, phương pháp suy diễn giả thuyết (H-D) và thuyết ngụy biện

+ Hiểu biết về các kiểu ngụy biện phổ biến nhất như ngụy biện dùng từ ngữ không rõ ràng, ngụy biện người rơm, lập luận công kích cá nhân, lý luận vòng vo, modus morons, v.v.

+ Hình thức hóa và đánh giá các lập luận suy diễn bằng logic mệnh đề đơn giản và bảng sự thật

+ Hình thức hóa và đánh giá các lập luận không suy diễn bằng cách sử dụng khái niệm về mức độ chủ quan của niềm tin và xác suất

+ Hiểu biết về những giới hạn của tư duy logic và nghịch lý, bao gồm bài toán quy nạp của Hume, kẻ nói dối và nghịch lý Sorites. Tìm kiếm giải pháp đơn giản cho những vấn đề này.