Cử nhân Kinh tế

Cử nhân Kinh tế

Chương trình Cử nhân Kinh tế tại Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng, Đại học VinUni nhấn mạnh các kỹ năng và năng lực cần thiết để làm việc tại Việt Nam và nước ngoài trong thời kỳ hậu đại dịch khi các quốc gia tận dụng các công nghệ mới nổi để tăng trưởng kinh tế bền vững. Cơ sở lý luận cho phát triển chương trình giảng dạy là đào tạo những nội dung phù hợp và cấp thiết với cả người học và xã hội.

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức nền tảng và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế, kiến thức liên ngành cũng như kiến thức công nghệ số, tư duy phân tích, phản biện và sáng tạo, kỹ năng học tập suốt đời, năng lực nghiên cứu, nền tảng đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm xã hội cũng như cam kết giải quyết các thách thức và vấn đề xã hội bằng khả năng lãnh đạo và tư duy khởi nghiệp.

Sinh viên sẽ tham gia chương trình thực tập hoặc dự án cuối khóa trong năm cuối nhằm tích lũy kinh nghiệm thực tiễn thông qua thực hành các kỹ năng và kiến thức thu được trong chương trình học, xây dựng mạng lưới và khả năng kết nối sâu sắc hơn với các doanh nghiệp và củng cố sự phát triển nghề nghiệp của mình.

Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng, Đại học VinUni sẽ được trang bị kiến thức sâu rộng và kỹ năng nghiên cứu vượt trội trong nghiên cứu chính sách và chiến lược thị trường trong Kỷ nguyên số. Các kỹ năng và năng lực tư duy có được từ chuyên ngành bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phân tích dữ liệu, phương pháp nghiên cứu và giải quyết vấn đề. Tất cả các kỹ năng có thể được áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhờ đó, sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế có thể tiếp cận và vượt trội trong nhiều công việc khác nhau. Một số con đường phát triển sự nghiệp phổ biến bao gồm:

Nhà Kinh tế học Chuyên gia Thống kê
Chuyên gia Phân tích và Nghiên cứu thị trường Chuyên gia Thẩm định rủi ro
Chuyên gia Phân tích tài chính Nhà Tư vấn quản lý
Chuyên gia Phân tích chuỗi cung ứng Giáo sư Kinh tế học
Chuyên gia Phân tích chính sách Nhà Khoa học dữ liệu

Khóa học Đại cương (Năm 1)

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Khóa học Nền tảng (Năm 2)

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Khóa học Chuyên môn: Chuyển đối số/ Đổi mới xã hội

(Các khóa học sẽ được phân chia trong Năm 3 và Năm 4)

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 2

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 2

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Khóa học Chuyên môn: Doanh nghiệp, Thị trường và Thể chế 

(Các khóa học sẽ được phân chia trong Năm 3 và Năm 4)

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 2

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 3

Số tín chỉ: 2