TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – ID: 70929

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – ID: 70929

Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn học bắt buộc với thời lượng 3 tín chỉ trong Chương trình giáo dục đại cương, cấu thành hợp phần giáo dục tư tưởng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lịch sử và Văn hóa Việt Nam từ 1858 là sự nối tiếp của thời kỳ thứ nhất (từ cổ đại đến 1858) và bao trùm cả giai đoạn từ 1858 cho đến nay. Mục tiêu chính của môn học là phân tích quá trình phát triển của đất nước và con người Việt Nam từ năm 1858 khi Pháp tấn công và đô hộ Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến (1946-1965) và (1954-1975) cho đến ngày nay khi Việt Nam thống nhất, đổi mới và hội nhập quốc tế.

Do vị trí địa lý chính trị chiến lược, Việt Nam từ lâu đã là một điểm nóng toàn cầu. Vì vậy, môn học sẽ cho sinh viên thấy những điểm tương đồng, tương tác giữa lịch sử với các sự kiện của Việt Nam và những gì đã xảy ra trên trường thế giới. Môn học cũng nhằm phản ánh lịch sử và văn hóa Việt Nam thông qua nhân vật trung tâm là Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969), người Việt Nam nổi tiếng nhất trong thời kỳ này. Cuộc đời và sự nghiệp của Bác phản ánh sự phát triển của từng thời kỳ lịch sử Việt Nam. Học sinh được khuyến khích tự nghiên cứu để có cái nhìn bao quát hơn và khám phá những chi tiết lịch sử mới.