TRIẾT HỌC, KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI – ID: 70918

TRIẾT HỌC, KHOA HỌC VÀ XÃ HỘI – ID: 70918

Triết Học, Khoa Học và Xã Hội

“Triết học, Khoa học và Xã hội” là một trong bốn môn học trong Chương trình giáo dục đại cương hình thành hệ tư tưởng/giáo dục quốc gia bắt buộc phải có trong chương trình giáo dục đại học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bốn môn học có mục tiêu chính là giúp sinh viên hiểu được các giá trị cốt lõi của cả quốc gia và trường đại học thông qua lăng kính học thuật khách quan và phản biện trong bối cảnh toàn cầu. Vì các môn học này sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh cho sinh viên sử dụng tiếng Anh là ngoại ngữ thứ nhất tại VinUni, nên mỗi môn học được thiết kế theo tinh thần của phương pháp học ngôn ngữ dựa trên nội dung nhằm giúp sinh viên vừa phát triển năng lực tiếng Anh (chú trọng nói, nghe và đọc) vừa có hiểu biết cơ bản về nội dung. Khoa học triết học & xã hội (PSS) mang đến cho sinh viên bức tranh tổng quan về các ý tưởng chủ đạo trong triết học, sự liên quan của nó đối với xã hội và cách chúng ta nghĩ về thế giới, hoặc nói một cách tổng quát, là “khoa học”.

Khóa học được bắt đầu với kiến thức tổng quan về vai trò của Triết học và Siêu hình học. Phần thứ hai của khóa học sẽ đi sâu vào những câu hỏi về  kiến thức Triết học, qua đó giúp sinh viên định hướng và phát triển tư duy sáng tạo, triết học về nhân loại và hành vi của họ. Sinh viên tiếp tục được khám phá các xu hướng xuất hiện trong “sự chuyển đổi xã hội” của triết học hiểu biết, xuất hiện trong các tác phẩm phê phán của Thomas Kuhn và sau đó trong những tác phẩm ngày càng phát triển được tổ chức dưới dạng Xã hội học Khoa học. Sau đó, người học sẽ quay lại những câu hỏi cơ bản về nhân loại được đặt ra trong Triết học Xã hội và Đạo đức, kết thúc hành trình khám phá về mối quan hệ phức tạp giữa triết học, khoa học và xã hội.