TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG – ID: 70878

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG – ID: 70878

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

Chương trình Giáo dục Đại cương(GenEd) của VinUni truyền tải đến sinh viên các giá trị, năng lực, kỹ năng và kiến thức cần thiết để ứng phó với thế giới mới đầy bất định, định hướng sinh viên trở thành những nhà lãnh đạo có trách nhiệm và truyền cảm hứng.

Tại VinUni, GenEd chính là ngôi nhà đầu tiên của mỗi sinh viên khi bước vào hành trình khám phá bản thân. GenEd được ví như “cửa ngõ” giữa quá khứ và tương lai, giữa lý thuyết và thực hành, giữa địa phương và toàn cầu.

Để cống hiến cho xã hội bằng cả trái tim và khối óc, sinh viên tham gia chương trình GenEd sẽ được trau dồi sáu đức tính: Tính cách, Năng lực, Tư duy phản biện, Khả năng lãnh đạo, Tinh thần khởi nghiệp và Nhận thức về Toàn cầu-Tự hào Quốc gia.

1. TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

1.1 Mô tả chương trình

Tên bằng cấp của chương trình  VinUniversity General Education (GenED)
Thời lượng chương trình – Tất cả sinh viên sẽ hoàn thành các yêu cầu giống nhau ở mọi ngành học.
Tổng số tín chỉ/giờ – Các môn học tín chỉ: 27 tín chỉ 

– Các môn không tính tín chỉ: 45 giờ học

(*) Giáo dục Quốc phòng (165 giờ liên thông) theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ GD&ĐT.

1.2 Mục tiêu đào tạo

Chương trình GenED với mục tiêu đào tạo các nhà lãnh đạo có khát vọng trong tương lai với kiến thức, kỹ năng, năng lực và giá trị cốt lõi cần thiết, tạo ra ảnh hưởng với vai trò là các chuyên gia, nhà lãnh đạo doanh nhân và công dân toàn cầu.

1.3 Mục tiêu học tập

Mục tiêu học tập của chương trình phù hợp với sứ mệnh của VinUni, các giá trị cốt lõi và các phẩm chất chung của sinh viên (EXCEL: Sự thấu cảm, Năng lực vượt trội, Sáng tạo, Tư duy khởi nghiệp, Lãnh đạo). Có ba mục đích và chín mục tiêu học tập như sau:

2. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH HỌC

2.1 Chương Trình Giảng Dạy

Chương trình GenED bao gồm ba phần: Môn học bắt buộc, môn học chuyên ngành và hoạt động ngoại khóa với 27 tín chỉ:

Ghi chú:

  • (*) Tiếng Anh học thuật 1 (ENGL1010) và Tiếng Anh học thuật 2 (ENGL1020) áp dụng cho các Khóa học 2020 và 2021. Kể từ Năm học 2022-2023, sinh viên chỉ bắt buộc học một môn Tiếng Anh học thuật (3 tín chỉ), môn còn lại là tùy chọn. Tên và mã của khóa học là dự kiến và có thể thay đổi.
  • (**) Đổi mới sáng tạo & Khởi nghiệp sẽ hợp nhất thành một môn học duy nhất với 3 tín chỉ từ Năm học 2022-2023.
  • (***) LEAD1010-Phát triển năng lực lãnh đạo áp dụng cho Khóa 2021. LEAD1020-Phương pháp Tổ chức áp dụng cho Khóa 2020. Kể từ Năm học 2022-2023, LEAD1010, LEAD1020 và Chương trình đào tạo lãnh đạo sẽ được tích hợp vào Chương trình đào tạo LEAD1030-Lãnh đạo và Xây dựng nhóm (2 tín chỉ).
  • (1) Đáp ứng yêu cầu của Bộ GD&ĐT về Giáo dục thể chất và các môn bắt buộc. Yêu cầu của Bộ GD&ĐT đối với môn giáo dục thể chất là thời lượng học 45 giờ (tương đương 3 tín chỉ) nhưng không được tính vào tổng số tín chỉ.
  • (2, 3, 4, 5, 6) nhằm đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo (MOET) về giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên đại học.
  • (7) Các khóa học nghệ thuật:

– Học sinh có thể chọn ARTS1010 hoặc MUSI1010 để đáp ứng yêu cầu về môn giáo dục khai phóng. 

– Đối với chương trình Bác sĩ Y khoa, sinh viên phải đăng ký khóa học Nhân văn Y tế để đáp ứng yêu cầu về môn giáo dục khai phóng. Sinh viên có thể tham gia các khóa học khai phóng khác (tức là ARTS1010 hoặc MUSI1010, v.v.) như (các) khóa học tự chọn.

  • Giáo dục Quốc phòng là môn học bắt buộc theo yêu cầu của Chính phủ đối với tất cả học sinh quốc tịch Việt Nam và do Viện Khoa học và Giáo dục Khai phóng triển khai.

2.2 Mô tả khóa học

Vui lòng tham khảo danh mục khóa học  để xem mô tả khóa học.