POLITICS AND SOCIAL CHANGE – ID: 70942

POLITICS AND SOCIAL CHANGE – ID: 70942

Politics and Social Change

Đây là một phần trong Chương trình Giáo dục đại cương của VinUni. Mục tiêu cơ bản của môn học là giúp sinh viên hiểu được các nguyên tắc cơ bản của cả đất nước và trường đại học từ góc độ toàn cầu thông qua lăng kính học thuật khách quan và phản biện. Các môn học này sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh cho sinh viên VinUni nói tiếng Anh như ngoại ngữ thứ nhất..

Khóa học dựa trên giả định rằng có một sự tương tác cơ bản, mạnh mẽ và thậm chí thiết yếu giữa xã hội và chính trị ở Việt Nam và khu vực châu Á rộng lớn hơn trong thế kỷ 20 và 21. Khóa học xem xét các quá trình chính trị và thay đổi xã hội theo các thuật ngữ cụ thể, đồng thời khám phá các khái niệm chính về chính trị và thay đổi xã hội. Những kỹ năng này sẽ hỗ trợ sinh viên theo đuổi các công việc chuyên nghiệp, đặc biệt là những công việc cần nhận thức thấu đáo về chính trị, các sự kiện hiện tại và lịch sử quốc tế từ thế kỷ trước.

Sinh viên được kỳ vọng sẽ làm quen với các ý tưởng về chính trị và thay đổi xã hội ở Việt Nam sau khi tham gia khóa học, qua đó sinh viên có thể hiểu rõ hơn về các sáng kiến phát triển của Việt Nam so với các nước láng giềng. Cuối cùng, sinh viên sẽ tìm hiểu về các sự kiện chính trị và quan hệ quốc tế quan trọng từ thế kỷ XX.