INTRODUCTION TO LAW – ID: 70953

INTRODUCTION TO LAW – ID: 70953

Introduction to Law

Đây là môn học bắt buộc hai tín chỉ trong Chương trình Giáo dục Phổ thông đại cương. Môn học này giới thiệu về các khái niệm, vai trò và nguyên tắc của pháp luật cũng như các lĩnh vực chính của pháp luật trong xã hội. Nó cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quát về luật, sẽ là nền tảng hữu ích để hiểu cách luật tương tác với các ngành khác.

Môn học bao gồm các khía cạnh khác nhau của lý thuyết pháp lý bao gồm khái niệm, bản chất, nguồn, pháp quyền, hệ thống pháp luật và chính phủ, nghề luật sưphân tích pháp lý so sánh giữa các cơ quan luật khác nhau, các ngành luật quốc tế cũng như các cơ chế giải quyết tranh chấp khác nhau, tại các tòa án hoặc các diễn đàn quốc tế khác trên toàn thế giới. Tất cả chủ đề kết hợp sự hiểu biết pháp luật và các vấn đề thực tế trong cả bối cảnh Việt Nam và nền tảng pháp lý quốc tế đa dạng để giúp sinh viên làm quen với các khái niệm cơ bản của luật pháp quốc gia và nhận thức được các tiêu chuẩn pháp lý cơ bản quốc tế.