GLOBAL POLITICAL ECONOMY – ID: 70937

GLOBAL POLITICAL ECONOMY – ID: 70937

Global Political Economy

Đây là môn học bắt buộc hai tín chỉ trong Chương trình Giáo dục đại cương, cấu thành hợp phần giáo dục tư tưởng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Môn học bắt đầu với đánh giá về các khái niệm khác nhau về toàn cầu hóa được nhìn qua lăng kính kinh tế chính trị trong chủ nghĩa Marx-Lenin, khoa học chính trị, địa lý kinh tế, nhân chủng học và lịch sử. Môn học này mang đến cho sinh viên những câu chuyện đa sắc thái về toàn cầu hóa để đánh giá vị trí của Việt Nam – hoặc vị trí chưa có– trong nền kinh tế chính trị toàn cầu. Một bước phát triển quan trọng trong các nghiên cứu về kinh tế chính trị cho thấy rằng khả năng của một quốc gia hội nhập hoặc đối phó với phạm vi toàn cầu hóa ngày càng mở rộng chủ yếu được quyết định bởi quản trị trong nước.

Cùng với đó, phần thứ hai của môn học tập trung vào lịch sử kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu và sự thay đổi trong quản trị nội bộ của đất nước từ quá khứ đến hiện tại. Đặc biệt, VinUni chú ý đến “sự thay đổi của lịch sử” vốn là nền tảng cho con đường dẫn đến công cuộc Đổi Mới và quá trình tái gia nhập nền kinh tế chính trị toàn cầu của Việt Nam. Trong phần thứ ba, sinh viên xem xét các hình thái đang thay đổi của nền kinh tế chính trị quốc tế ở Việt Nam, đặc biệt chú ý đến các khu vực trực tiếp xung quanh Việt Nam, cụ thể là ASEAN, Đông Á (đặc biệt là Trung Quốc) và Nam Á. Môn học về kinh tế chính trị toàn cầu kết thúc bằng việc xem xét hiện trạng của Việt Nam và những lộ trình khả thi mà đất nước có thể thực hiện trong hiện tại và tương lai kỹ thuật số toàn cầu hóa. Đây là một khóa học bắt buộc hai tín chỉ trong Chương trình Giáo dục Tổng quát, là một phần quan trọng của việc giáo dục tư tưởng yêu cầu bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khóa học này bắt đầu với một cuộc khảo sát toàn diện về các khái niệm khác nhau về toàn cầu hóa qua các góc nhìn về kinh tế chính trị từ các trường phái Marx-Lenin, khoa học chính trị, địa lý kinh tế, nhân học và lịch sử. Khóa học này đưa bạn đi qua những câu chuyện chi tiết về toàn cầu hóa để xem xét vị trí của Việt Nam trong nền kinh tế chính trị toàn cầu. Một phát triển quan trọng trong nghiên cứu về kinh tế chính trị cho thấy khả năng của một quốc gia để hội nhập hoặc đối phó với sự lan rộng của toàn cầu hóa chủ yếu được xác định bởi quản trị nội địa.

Cùng với đó, phần thứ hai của môn học tập trung vào lịch sử kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu và sự thay đổi trong quản trị nội bộ của đất nước từ quá khứ đến hiện tại. Đặc biệt, VinUni chú ý đến “sự thay đổi của lịch sử” vốn là nền tảng cho con đường dẫn đến công cuộc Đổi Mới và quá trình tái gia nhập nền kinh tế chính trị toàn cầu của Việt Nam. Trong phần thứ ba, sinh viên xem xét các hình thái đang thay đổi của nền kinh tế chính trị quốc tế ở Việt Nam, đặc biệt chú ý đến các khu vực trực tiếp xung quanh Việt Nam, cụ thể là ASEAN, Đông Á (đặc biệt là Trung Quốc) và Nam Á. Môn học về kinh tế chính trị toàn cầu kết thúc bằng việc xem xét hiện trạng của Việt Nam và những lộ trình khả thi mà đất nước có thể thực hiện trong hiện tại và tương lai kỹ thuật số toàn cầu hóa.