GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – ID: 70958

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – ID: 70958

Giáo dục Quốc phòng

Giáo dục Quốc phòng là môn học bắt buộc không tính tín chỉ trong chương trình giáo dục đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Môn học này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với quốc phòng, an ninh, truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc, chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ chính quyền, các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam. Có hai phần thiết yếu mà sinh viên phải hoàn thành trong khóa học này: Phần lý thuyết (thực hiện tại giảng đường VinUni) và phần Thực hành (thực hiện tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Thủy Lợi). Ngoài ra, các chương trình phụ đạo, văn nghệ, giao lưu với các cựu chiến binh vào các buổi tối được tổ chức nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và kỹ năng làm việc nhóm.