CROSS-CULTURAL NAVIGATION – ID: 70947

CROSS-CULTURAL NAVIGATION – ID: 70947

Cross-Cultural Navigation

Sinh viên thế kỷ 21 phải đối mặt với bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi khả năng điều hướng những thách thức của xã hội và môi trường làm việc đa văn hóa. Trong Định hướng xuyên văn hóa, học sinh sẽ phát triển các kỹ năng cơ bản cần thiết để đạt được mục tiêu. Môn học sẽ giúp học sinh hiểu các nền văn hóa khác nhau có thể tác động như thế nào đến cách mọi người nhìn nhận bản thân và môi trường xung quanh. Sinh viên sẽ tìm hiểu về các lý thuyết và thực tiễn khác nhau liên quan đến tác động của văn hóa đối với cuộc sống của chúng ta. Cuối cùng, sinh viên sẽ có thể xác định và hiểu được mối liên hệ giữa bản sắc văn hóa của chính mình và của người khác để phản ánh cách các khái niệm văn hóa khác nhau áp dụng vào cuộc sống, giao tiếp và các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau.

Khóa học sẽ chủ yếu tập trung vào các ứng dụng thực tế và nghiên cứu điển hình. Các bài giảng sẽ được sử dụng để định hình và phát triển nội dung. Chúng ta sẽ khám phá cách giao tiếp hiệu quả trong môi trường đa văn hóa và cách quản lý, đàm phán và giải quyết xung đột giữa các nền văn hóa. Trong các mô phỏng này, cũng như các cuộc thảo luận trong lớp, các sinh viên sẽ phân tích và phản ánh mang tính phản biện về bản chất nhiều mặt của giao tiếp, bao gồm các hình thức biểu đạt bằng lời nói, phi ngôn ngữ và bằng văn bản, cũng như các phong tục và tập quán trung tâm hình thành nên đến các mối quan hệ.